Tagalog, 48 of 50

  1. Ang paggamit ng huwad (fake) na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:
    1. Php 1,500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya
    2. Pagkabilanggo nang hindi hihigit sa anim na buwan
    3. Php 300.00

    Sagot: A. Php 1,500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya

Back to top