Tagalog, 49 of 50

  1. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis?
    1. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi
    2. Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagpapatakbo
    3. Huminto at makipagtalo sa pulis

    Sagot: A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi

Back to top